Етакчилик

Nima uchun cho‘ponlar jamoat yetakchilari bo‘lishi mumkin bo‘lgan odamlarga shaxsan ustozlik qilishlari kerak?

Жавоблар
01.09.2016
  1. Muqaddas Kitobda shunday buyurilgan. 2-Timo‘tiy 2:2da Pavlus quyidagicha yozadi: “Sen ko‘p shohidlar huzurida Xushxabar haqida ta’lim berganimni eshitgansan. Endi bu ta’limotni boshqalarga ham o‘rgatishga qobiliyati bor, ishonchli odamlarga topshirgin.” Timo‘tiyga maktubi faqatgina Timo‘tiyga emas, bizga uchun ham taalluqli ekan (Rim. 15:4, 2-Tim. 3:16-17), har bir mahalliy jamoat cho‘poni jamoatdagi boshqa odamlarni ta’lim beruvchilar qilib tayyorlashi kerak.
  2. Cho‘ponlar boshqa cho‘ponlarni tayyorlashga eng qobiliyatli odamlardir. Cho‘ponlik xizmatiga tayyorlanayotgan odamlar bu ish bilan to‘liq band bo‘lgan odamlardan eng yaxshi o‘rgana oladilar. Ular amaliy donolik, shaxsiy sezgirlikka ega bo‘adilar va ishning ikir-chikirigacha tushuna oladigan bo‘ladilar. Buni boshqa hech qanday yo‘l orqali, hatto seminariya professorlaridan ham qo‘lga kirita olmaydilar.
  3. Jamoat bunga muhtoj. O‘z jamoatingizda oqsoqollar sifatida xizmat qiladilarmi yoki boshqa biron joyga borishadimi – bundan qat’iy nazar, siz, jamoat cho‘poni sifatida, yetakchilarni yetishtirishda jonbozlik ko‘rsatishingiz kerak. Agar bu ishni siz qilmasangiz, yana kim qiladi?
  4. Bu kelajak avlodga xushxabarni yetkazadi. Cho‘pon hozir yetakchilar yetishtirish orqali kelajak uchun “elchilik ishini” bajara oladi.

Нима учун чўпонлар жамоат етакчилари бўлиши мумкин бўлган одамларга шахсан устозлик қилишлари керак?

  1. Муқаддас Китобда шундай буюрилган. 2 Тимўтий 2:2да Павлус қуйидагича ёзади: “Сен кўп шоҳидлар ҳузурида Хушхабар ҳақида таълим берганимни эшитгансан. Энди бу таълимотни бошқаларга ҳам ўргатишга қобилияти бор, ишончли одамларга топширгин.” Тимўтийга мактуби фақатгина Тимўтийга эмас, бизга учун ҳам тааллуқли экан (Рим. 15:4, 2 Тим. 3:16-17), ҳар бир маҳаллий жамоат чўпони жамоатдаги бошқа одамларни таълим берувчилар қилиб тайёрлаши керак.
  2. Чўпонлар бошқа чўпонларни тайёрлашга энг қобилиятли одамлардир. Чўпонлик хизматига тайёрланаётган одамлар бу иш билан тўлиқ банд бўлган одамлардан энг яхши ўргана оладилар. Улар амалий донолик, шахсий сезгирликка эга бўадилар ва ишнинг икир-чикиригача тушуна оладиган бўладилар. Буни бошқа ҳеч қандай йўл орқали, ҳатто семинария профессорларидан ҳам қўлга кирита олмайдилар.
  3. Жамоат бунга муҳтож. Ўз жамоатингизда оқсоқоллар сифатида хизмат қиладиларми ёки бошқа бирон жойга боришадими – бундан қатъий назар, сиз, жамоат чўпони сифатида, етакчиларни етиштиришда жонбозлик кўрсатишингиз керак. Агар бу ишни сиз қилмасангиз, яна ким қилади?
  4. Бу келажак авлодга хушхабарни етказади. Чўпон ҳозир етакчилар етиштириш орқали келажак учун “элчилик ишини” бажара олади.