Каломий Теология

Masihiyning shogirdlik faoliyati va o‘sishi uchun sog‘lom ta’limot nima sababdan muhim?

Жавоблар
01.04.2018

Sog‘lom ta’limot masihiyning shogirdlik faoliyati va o‘sishi uchun muhimdir, chunki biz nimaga ishonsak, o‘sha narsa hayotimizda namoyon bo‘ladi.

 1. Masihiy Xudoning muqaddas xarakteri, cheksiz qudrati va inoyatini ko‘proq tushunib borar ekan, sevishda va Xudoni ulug‘lashda o‘sib boradi (1-But. 1:16; Ibr. 13:5-6; Tit. 2:11-14). Biz Xudoni U qanday bo‘lsa, shundayligi uchun Uning shuhratiga hamdlar aytamiz (Zab. 28:2). Shuning uchun, Xudo haqida qanchalik ko‘p bilsak, Uni shunchalik ko‘p ulug‘lagimiz keladi.
 2. Masihiy Xudoning muqaddasligini, gunohning gunohligini, Masihning barcha imonlilar uchun xaloskorlik ishini va Muqaddas Ruh tomonidan beriladigan itoatkorlik va’dasini tushunib borar ekan, muqaddaslikda ham o‘sadi (Ishayo. 6:3; Rim. 1:18; Rim. 3:21-26; 1-Kor. 6:19-20; 2-Kor. 3).
 3. Masihiy Xudo barcha mavjudotlardan qanchalik buyuk ekanligi va gunoh Xudoga qarshi qanchalik og‘ir jinoyat ekanligi hamda Masih uni gunohidan xalos etish uchun qanchalik O‘zini past olganini tushungani sari, u kamtarlikda o‘sib boradi (Isha. 59:2, 55:8-9; Fil. 2:5-11).
 4. Masihiy Xudo uni Masihda qanchalik sevganini tushungani sari, boshqalarga bo‘lgan sevgisi oshib boradi (1-Yuh. 4:10-11).
 5. Masihiy xushxabarni avval o‘zi yaxshiroq tushunib olsa, uni boshqalar bilan bo‘lishishni ham o‘rganadi.
 6. Masihiy Kalom bo‘yicha bilimlarini oshirib borsagina, boshqa masihiylarga yo‘l-yo‘riqlar bera oladigan bo‘ladi.

Butun masihiylik hayoti sog‘lom ta’limotga bog‘liqdir: usiz Xudoni ulug‘lay olmaymiz, muqaddaslikda o‘sa olmaymiz, boshqalarga xizmat qila olmaymiz yoki xushxabarni bo‘lisha olmaymiz.

Масиҳийнинг шогирдлик фаолияти ва ўсиши учун соғлом таълимот нима сабабдан муҳим?

Соғлом таълимот масиҳийнинг шогирдлик фаолияти ва ўсиши учун муҳимдир, чунки биз нимага ишонсак, ўша нарса ҳаётимизда намоён бўлади.

 1. Масиҳий Худонинг муқаддас характери, чексиз қудрати ва иноятини кўпроқ тушуниб борар экан, севишда ва Худони улуғлашда ўсиб боради (1 Бут. 1:16; Ибр. 13:5-6; Тит. 2:11-14). Биз Худони У қандай бўлса, шундайлиги учун Унинг шуҳратига ҳамдлар айтамиз (Заб. 28:2). Шунинг учун, Худо ҳақида қанчалик кўп билсак, Уни шунчалик кўп улуғлагимиз келади.
 2. Масиҳий Худонинг муқаддаслигини, гуноҳнинг гуноҳлигини, Масиҳнинг барча имонлилар учун халоскорлик ишини ва Муқаддас Руҳ томонидан бериладиган итоаткорлик ваъдасини тушуниб борар экан, муқаддасликда ҳам ўсади (Ишаё. 6:3; Рим. 1:18; Рим. 3:21-26; 1 Кор. 6:19-20; 2 Кор. 3).
 3. Масиҳий Худо барча мавжудотлардан қанчалик буюк эканлиги ва гуноҳ Худога қарши қанчалик оғир жиноят эканлиги ҳамда Масиҳ уни гуноҳидан халос этиш учун қанчалик Ўзини паст олганини тушунгани сари, у камтарликда ўсиб боради (Иша. 59:2, 55:8-9; Фил. 2:5-11).
 4. Масиҳий Худо уни Масиҳда қанчалик севганини тушунгани сари, бошқаларга бўлган севгиси ошиб боради (1 Юҳ. 4:10-11).
 5. Масиҳий хушхабарни аввал ўзи яхшироқ тушуниб олса, уни бошқалар билан бўлишишни ҳам ўрганади.
 6. Масиҳий Калом бўйича билимларини ошириб борсагина, бошқа масиҳийларга йўл-йўриқлар бера оладиган бўлади.

Бутун масиҳийлик ҳаёти соғлом таълимотга боғлиқдир: усиз Худони улуғлай олмаймиз, муқаддасликда ўса олмаймиз, бошқаларга хизмат қила олмаймиз ёки хушхабарни бўлиша олмаймиз.