Инжил Хушхабари

Xushxabar nima?

Жавоблар
09.17.2015

Xushxabar Iso Masih gunohkorlarni Xudo bilan yarashtirish uchun qilgan ishi haqidagi xush xabardir. Quyida batafsilroq yoritiladi:

 1. Yakkayu-yagona, muqaddas Xudo bizni O‘z suratida yaratdi, toki biz uni tanib bilaylik (Ibt. 1:26-28).
 2. Lekin, biz gunoh qildik va o‘zimizni Undan ajratdik (Ibt. 3; Rim. 3:23).
 3. O‘zining buyuk sevgisi bilan, Xudo O‘z Og‘li Iso Masihni shoh sifatida kelib, O‘z xalqini dushmanlaridan – eng muhimi o‘zlarining gunohlaridan xalos qilish uchun yubordi (Zabur 2; Luqo 1:67-79).
 4. Iso ham vositachi ruhoniy sifatida va ham ruhoniylik qurbonligi sifatida yo‘l tutib O‘z shohligini o‘rnatdi – U mukammal yashab, xochda O‘zini qurbon qildi, shu yo‘sinda qonunni O‘zi bajardi va ko‘plarning gunohi uchun jazoni O‘z bo‘yniga oldi (Mark 10:45; Yuhanno 1:14; Ibr. 7:26; Rim. 3:21-26, 5:12-21); keyin U o‘likdan qayta tirildi va bu orqali Xudo Uning qurbonligini qabul qilganini va Xudoning bizga qarashi qahr-g‘azabi tinganini ko‘rsatdi (Hav. 2:24, Rim. 4:25).
 5. U hozir bizni gunohlarimizdan tavba qilishga va kechirilishimiz uchun yolg‘iz Masihga imon keltirishga chaqirmoqda (Hav. 17:30, Yuhanno 1:12). Agar biz gunohlarimizdan tavba qilsak va Masihga imon keltirsak, biz yangi hayot uchun, Xudo bilan birgalikdagi abadiy hayot uchun qayta tug‘ilamiz (Yuhanno 3:16).

Mana shu xush xabardir.

Bu xush xabarga xulosa yasashning yaxshi bir yo‘li Xudo, Inson, Masih, Javob so‘zlarini Kalomiy jihatdan yoritib berishdir.

 1. Xudo. Xudo barcha narsalarning yaratuvchisidir (Ibt 1:1). U mukammal darajada muqaddas, barcha hamdu-sanolarga loyiq va gunohlarni jazolovchidir (1-Yuh 1:5, Vah. 4:11, Rim. 2:5-8).
 2. Inson. Barcha odamlar, ajoyib qilib yaratligan bo‘lsada, tabiatan gunohkor bo‘ldilar (Ibt. 1:26-28, Zab. 50:7, Rim. 3:23). Tug‘ilganidanoq, barcha odamlar Xudodan ajratilgan, Unga dushman va Uning qahr-g‘azabi sababchisidir (Efes. 2:1-3).
 3. Masih. To‘liq Xudo va to‘liq inson bo‘lgan Iso Masih, gunohsiz hayot kechirdi, Unga ishonadigan barcha imonlilar o‘rniga Xudoning qahr-g‘azabini O‘z bo‘yniga olish uchun xochda qurbon bo‘ldi va O‘z odamlariga abadiy hayot berish uchun qabrdan tirildi (Yuhanno 1:1, 1-Tim. 2:5, Ibr. 7:26, Rim. 3:21-26, 2-Kor. 5:21, 1-Kor. 15:20-22).
 4. Javob. Xudo hamma yerdagi har bir kishini najotga erishishlari uchun o‘z gunohlaridan tavba qilishga va Masihga imon keltirishga chaqirmoqda (Mark 1:15, Hav. 20:21, Rim. 10:9-10).

(Ushbu materialning ba’zilari Mark Deverning Xushxabar va Shaxsiy Xushxabarchilik nomli asaridan foydalanib tayyorlangan [The Gospel and Personal Evangelism by Mark Dever, p. 43])

Хушхабар нима?

Хушхабар Исо Масиҳ гуноҳкорларни Худо билан яраштириш учун қилган иши ҳақидаги хуш хабардир. Қуйида батафсилроқ ёритилади:

 1. Яккаю-ягона, муқаддас Худо бизни Ўз суратида яратди, токи биз уни таниб билайлик (Ибт. 1:26-28).
 2. Лекин, биз гуноҳ қилдик ва ўзимизни Ундан ажратдик (Ибт. 3; Рим. 3:23).
 3. Ўзининг буюк севгиси билан, Худо Ўз Оғли Исо Масиҳни шоҳ сифатида келиб, Ўз халқини душманларидан – энг муҳими ўзларининг гуноҳларидан халос қилиш учун юборди (Забур 2; Луқо 1:67-79).
 4. Исо ҳам воситачи руҳоний сифатида ва ҳам руҳонийлик қурбонлиги сифатида йўл тутиб Ўз шоҳлигини ўрнатди – У мукаммал яшаб, хочда Ўзини қурбон қилди, шу йўсинда қонунни Ўзи бажарди ва кўпларнинг гуноҳи учун жазони Ўз бўйнига олди (Марк 10:45; Юҳанно 1:14; Ибр. 7:26; Рим. 3:21-26, 5:12-21); кейин У ўликдан қайта тирилди ва бу орқали Худо Унинг қурбонлигини қабул қилганини ва Худонинг бизга қараши қаҳр-ғазаби тинганини кўрсатди (Ҳав. 2:24, Рим. 4:25).
 5. У ҳозир бизни гуноҳларимиздан тавба қилишга ва кечирилишимиз учун ёлғиз Масиҳга имон келтиришга чақирмоқда (Ҳав. 17:30, Юҳанно 1:12). Агар биз гуноҳларимиздан тавба қилсак ва Масиҳга имон келтирсак, биз янги ҳаёт учун, Худо билан биргаликдаги абадий ҳаёт учун қайта туғиламиз (Юҳанно 3:16).

Мана шу хуш хабардир.

Бу хуш хабарга хулоса ясашнинг яхши бир йўли Худо, Инсон, Масиҳ, Жавоб сўзларини Каломий жиҳатдан ёритиб беришдир.

 1. Худо. Худо барча нарсаларнинг яратувчисидир (Ибт 1:1). У мукаммал даражада муқаддас, барча ҳамду-саноларга лойиқ ва гуноҳларни жазоловчидир (1 Юҳ 1:5, Ваҳ. 4:11, Рим. 2:5-8).
 2. Инсон. Барча одамлар, ажойиб қилиб яратлиган бўлсада, табиатан гуноҳкор бўлдилар (Ибт. 1:26-28, Заб. 50:7, Рим. 3:23). Туғилганиданоқ, барча одамлар Худодан ажратилган, Унга душман ва Унинг қаҳр-ғазаби сабабчисидир (Эфес. 2:1-3).
 3. Масиҳ. Тўлиқ Худо ва тўлиқ инсон бўлган Исо Масиҳ, гуноҳсиз ҳаёт кечирди, Унга ишонадиган барча имонлилар ўрнига Худонинг қаҳр-ғазабини Ўз бўйнига олиш учун хочда қурбон бўлди ва Ўз одамларига абадий ҳаёт бериш учун қабрдан тирилди (Юҳанно 1:1, 1 Тим. 2:5, Ибр. 7:26, Рим. 3:21-26, 2 Кор. 5:21, 1 Кор. 15:20-22).
 4. Жавоб. Худо ҳамма ердаги ҳар бир кишини нажотга эришишлари учун ўз гуноҳларидан тавба қилишга ва Масиҳга имон келтиришга чақирмоқда (Марк 1:15, Ҳав. 20:21, Рим. 10:9-10).

(Ушбу материалнинг баъзилари Марк Девернинг Хушхабар ва Шахсий Хушхабарчилик номли асаридан фойдаланиб тайёрланган [The Gospel and Personal Evangelism by Mark Dever, p. 43])