Шогирдлик

Ustozlik qilish, aslida, qanday amalga oshiriladi?

Жавоблар
12.04.2017

Ustozlik qilish, asosan, ta’lim berish va o‘rnak bo‘lish orqali amalga oshiriladi. Ustozlik sevgi orqali juda yaxshi amalga oshadi. Biz yosh imonlilarga xudojo‘ylik yo‘lida ta’lim berar va munosib hayotda yashar ekanmiz, ular bizning hayotimiz va ta’limotimizga taqlid qilib Masihga o‘xshashlikka o‘sib boradilar (1 Tim. 4:16ga qarang).

Ta’lim berish: Muqaddas Kitob cho‘ponlar va ota-onalarni o‘z qaramog‘ida bo‘lganlarga ta’lim berishga chaqiradi (Hikmatlar; Gal. 6:6; Efes. 6:4; 1 Sal. 4:8; 1 Tim. 1:18, 6:3; 2 Tim. 2:25, 4:2). Shu bilan birga, u barcha imonlilarni bir-biriga pand-nasihat qilishga chorlaydi (Rim. 15:14).

O‘rnak bo‘lish: Masihiylar, birinchi navbatda Xudodan, keyin esa bir-birlaridan o‘rnak oluvchi kishilar hisoblanadilar. Biz tinglash va o‘rnak olish orqali Xudoning inoyatida o‘sib boramiz. Quyidagi parchalarga e’tibor bering:

  • “Men Masihdan o‘rnak olganimday, sizlar ham mendan o‘rnak olinglar” (1 Kor. 11:1);
  • “Xudoning kalomini sizlarga o‘rgatgan ustozlaringizni xotirlanglar. Ularning bosib o‘tgan hayot yo‘li haqida fikr yuritinglar. Imonlariga taqlid qilinglar” (Ibr. 13:7);
  • “Ta’limotimni qabul qildingiz. Endi mendan o‘rganganlaringizning, ko‘rgan–eshitganlaringizni hammasini bajaringlar. Shunda tinchlik beradigan Xudo sizlar bilan birga bo‘ladi” (Filip. 4:9);
  • “Sen esa, Timo‘tiy, ta’limotimga rioya qilding, turmush tarzim, murod–maqsadim, imonim, sabr–toqatim, mehr–muhabbatim va sabotimdan na’muna olding” (2 Tim. 3:10);
  • “Aziz birodarim, sen yomonlikka emas, yaxshilikka taqlid qil” (3 Yuhanno 11a).

Sevgi: Odamlarni hatto sevmaganingizda ham ular sizning hayotingizdan o‘rnak oladilar. Lekin, sevgi bilan yetaklaydigan yo‘lboshchi Masihning eng yaxshi ko‘rinishini namoyon etadi va odamlarni sevganingizda, ular sizga juda yaxshi ergashadilar.

Do‘stlik: Qaysidir darajada, ustozlik bu do‘stlik demakdir, lekin u Masihga yo‘naltirilgan bo‘ladi. Do‘stlar nima qiladilar? Ular bir-birlariga taqlid qiladilar. Ustozlikda biz boshqalarga Masihga o‘xshab borishga “do‘stlik qilamiz” va ularga Masihga o‘xshab borishga ko‘maklashamiz.

Qanday qilib shogird bo‘lish haqida: (i) Yoshi kattaroq masihiylar qanday ishlashlari, dam olishlari, oila boqishlari, ziddiyatlarni hal qilishlari, qo‘shnilariga xushxabar aytishlari, sinovlarga bardosh berishlari, jamoatda xizmat qilishlari, yoki qanday qilib gunohga qarshi kurashishlarini tinglang va kuzating. (ii) Ulardan o‘rnak oling!

Устозлик қилиш, аслида, қандай амалга оширилади?

Устозлик қилиш, асосан, таълим бериш ва ўрнак бўлиш орқали амалга оширилади. Устозлик севги орқали жуда яхши амалга ошади. Биз ёш имонлиларга художўйлик йўлида таълим берар ва муносиб ҳаётда яшар эканмиз, улар бизнинг ҳаётимиз ва таълимотимизга тақлид қилиб Масиҳга ўхшашликка ўсиб борадилар (1 Тим. 4:16га қаранг).

Таълим бериш: Муқаддас Китоб чўпонлар ва ота-оналарни ўз қарамоғида бўлганларга таълим беришга чақиради (Ҳикматлар; Гал. 6:6; Эфес. 6:4; 1 Сал. 4:8; 1 Тим. 1:18, 6:3; 2 Тим. 2:25, 4:2). Шу билан бирга, у барча имонлиларни бир-бирига панд-насиҳат қилишга чорлайди (Рим. 15:14).

Ўрнак бўлиш: Масиҳийлар, биринчи навбатда Худодан, кейин эса бир-бирларидан ўрнак олувчи кишилар ҳисобланадилар. Биз тинглаш ва ўрнак олиш орқали Худонинг иноятида ўсиб борамиз. Қуйидаги парчаларга эътибор беринг:

  • “Мен Масиҳдан ўрнак олганимдай, сизлар ҳам мендан ўрнак олинглар” (1 Кор. 11:1);
  • “Худонинг каломини сизларга ўргатган устозларингизни хотирланглар. Уларнинг босиб ўтган ҳаёт йўли ҳақида фикр юритинглар. Имонларига тақлид қилинглар” (Ибр. 13:7);
  • “Таълимотимни қабул қилдингиз. Энди мендан ўрганганларингизнинг, кўрган–эшитганларингизни ҳаммасини бажаринглар. Шунда тинчлик берадиган Худо сизлар билан бирга бўлади” (Филип. 4:9);
  • “Сен эса, Тимўтий, таълимотимга риоя қилдинг, турмуш тарзим, мурод–мақсадим, имоним, сабр–тоқатим, меҳр–муҳаббатим ва саботимдан наъмуна олдинг” (2 Тим. 3:10);
  • “Азиз биродарим, сен ёмонликка эмас, яхшиликка тақлид қил” (3 Юҳанно 11а).

 Севги: Одамларни ҳатто севмаганингизда ҳам улар сизнинг ҳаётингиздан ўрнак оладилар. Лекин, севги билан етаклайдиган йўлбошчи Масиҳнинг энг яхши кўринишини намоён этади ва одамларни севганингизда, улар сизга жуда яхши эргашадилар.

Дўстлик: Қайсидир даражада, устозлик бу дўстлик демакдир, лекин у Масиҳга йўналтирилган бўлади. Дўстлар нима қиладилар? Улар бир-бирларига тақлид қиладилар. Устозликда биз бошқаларга Масиҳга ўхшаб боришга “дўстлик қиламиз” ва уларга Масиҳга ўхшаб боришга кўмаклашамиз.

 Қандай қилиб шогирд бўлиш ҳақида: (1) Ёши каттароқ масиҳийлар қандай ишлашлари, дам олишлари, оила боқишлари, зиддиятларни ҳал қилишлари, қўшниларига хушхабар айтишлари, синовларга бардош беришлари, жамоатда хизмат қилишлари, ёки қандай қилиб гуноҳга қарши курашишларини тингланг ва кузатинг. (2) Улардан ўрнак олинг!