Жамоат Аъзолиги

To‘g‘rimi yoki noto‘g‘ri: Xudo uchun biz Unga qanday sajda qilishimiz emas, sajda qilishimizning o‘zi muhim.

Жавоблар
12.17.2014

Javob: Noto‘g‘ri.

Ba’zi masihiylar biz Xudoga xohlaganimizcha sajda qilishimiz mumkin, faqat samimiy bo‘lsak bo‘ldi, deb o‘ylashadi. Lekin, Xudo butun Muqaddas Kitob bo‘ylab bizga shuni ma’lum qiladiki, Uni faqatgina sajda qilishimiz emas, qanday sajda qilishimiz ham nihoyatda qiziqtiradi.

 • Chiqish 20:2-6: Ikkinchi amr faqatgina haqiqiy Xudodan boshqa narsalarga sajda qilishni taqiqlamaydi, balki, shu bilan birga, Xudo buyurmagan tarzda, xususan, shakl yasash orqali sajda qilishni ham ta’qiqlaydi.
 • Levilar 10:1-3: Nadov va Abihu Xudoning huzuriga “begona olov”ni olib kirganda Xudo ularni o‘ldiradi. Nima uchun? U belgilab bermagan tarzda Unga sajda qilganlari uchun.
 • 1-Shohlar 15:22: Xudo Shoulning qurbonligini rad etadi, chunki Xudo unga qurbonlik keltirishga vakolat bermagan edi.
 • Matto 15:1-14: Iso farziylarni Xudo qonunini e’tibordan chetda qoldirishda va unga hujum qilishda ayblaydi, chunki ular unga qo‘shgan edilar. U keyinchalik ularning hatti-harakatlarini soxta, noma’qul sajda deya tasvirlaydi.
 • Yuhanno 4:20-26: Iso Samariyalik ayolga duch kelganda u sajda Xudoning ochiqligiga mos kelishi kerakligini ta’kidlaydi.
 • 1-Korinfliklarga 14: Butun bobda Pavlus Muqaddas Ruhdan ilhomlangan noma’lum tillarda gapirish va bashorat qilish in’omlarini tartibi bilan keltiradi. Xudo uchun nafaqat sajda qilishning o‘zi, balki qanday sajda qilish ham muhim ekanligi haqida bundan ham aniqroq misolni tasavvur qilish qiyin (ayniqsa, 14:27-33ga qarang).

(Ushbu materialning ba’zi qismi Ligon Dunkanning “Xudoni ulug‘lang: sajdani isloh qilishga doir nuqtai nazar” nomli kitobining “Biz qanday sajda qilishimiz Xudo uchun muhimmi?” nomli bobidan foydalanib tayyorlangan [Ligon Duncan’s chapter, “Does God Care How We Worship?”, in Give Praise to God: A Vision for Reforming Worship, ed. Philip Graham Ryken, Derek W.H. Thomas, and J. Ligon Duncan, III Phillipsburg: P&R Publishing Co., 2003, pages 20-50])

Тўғрими ёки нотўғри: Худо учун биз Унга қандай сажда қилишимиз эмас, сажда қилишимизнинг ўзи муҳим.

Жавоб: Нотўғри.

Баъзи масиҳийлар биз Худога хоҳлаганимизча сажда қилишимиз мумкин, фақат самимий бўлсак бўлди, деб ўйлашади. Лекин, Худо бутун Муқаддас Китоб бўйлаб бизга шуни маълум қиладики, Уни фақатгина сажда қилишимиз эмас, қандай сажда қилишимиз ҳам ниҳоятда қизиқтиради.

 • Чиқиш 20:2-6: Иккинчи амр фақатгина ҳақиқий Худодан бошқа нарсаларга сажда қилишни тақиқламайди, балки, шу билан бирга, Худо буюрмаган тарзда, хусусан, шакл ясаш орқали сажда қилишни ҳам таъқиқлайди.
 • Левилар 10:1-3: Надов ва Абиҳу Худонинг ҳузурига “бегона олов”ни олиб кирганда Худо уларни ўлдиради. Нима учун? У белгилаб бермаган тарзда Унга сажда қилганлари учун.
 • 1 Шоҳлар 15:22: Худо Шоулнинг қурбонлигини рад этади, чунки Худо унга қурбонлик келтиришга ваколат бермаган эди.
 • Матто 15:1-14: Исо фарзийларни Худо қонунини эътибордан четда қолдиришда ва унга ҳужум қилишда айблайди, чунки улар унга қўшган эдилар. У кейинчалик уларнинг ҳатти-ҳаракатларини сохта, номаъқул сажда дея тасвирлайди.
 • Юҳанно 4:20-26: Исо Самариялик аёлга дуч келганда у сажда Худонинг очиқлигига мос келиши кераклигини таъкидлайди.
 • 1 Коринфликларга 14: Бутун бобда Павлус Муқаддас Руҳдан илҳомланган номаълум тилларда гапириш ва башорат қилиш инъомларини тартиби билан келтиради. Худо учун нафақат сажда қилишнинг ўзи, балки қандай сажда қилиш ҳам муҳим эканлиги ҳақида бундан ҳам аниқроқ мисолни тасаввур қилиш қийин (айниқса, 14:27-33га қаранг).

(Ушбу материалнинг баъзи қисми Лигон Дунканнинг “Худони улуғланг: саждани ислоҳ қилишга доир нуқтаи назар” номли китобининг “Биз қандай сажда қилишимиз Худо учун муҳимми?” номли бобидан фойдаланиб тайёрланган [Ligon Duncan’s chapter, “Does God Care How We Worship?”, in Give Praise to God: A Vision for Reforming Worship, ed. Philip Graham Ryken, Derek W.H. Thomas, and J. Ligon Duncan, III Phillipsburg: P&R Publishing Co., 2003, pages 20-50])