Етакчилик

Oqsoqollar ko‘p bo‘lishining afzalliklari nimalardan iborat?

Жавоблар
06.17.2015
  1. Kalomiy Hisobdorlik. Xudojo‘y oqsoqol birodarlar cho‘ponni yashash, ta’lim berish va sadoqat bilan jamoatni yetaklashda hisobdorlikda saqlash uchun katta vositadirlar. Bundan tashqari, hokimiyatni bir necha odam o‘rtasida taqsimlanishi birovni jamoat ustidan xo‘jayinchilik qilish xatosidan saqlab qola oladi
  2. Donolik. Maslahatchilar ko‘p bo‘lganda ko‘proq donolik topish mumkin (Hikmatlar 11:14; 24:6).
  3. Muvozanat. Hech bir odam jamoatni o‘stirishga kerak bo‘ladigan barcha in’omlarga ega emas. Oqsoqollar ko‘p bo‘lsa, ular turli xil in’omga ega bo‘lgan kishilarni jamoat yetakchiligiga olib keladi va shu bilan cho‘ponning kuchli tomonlarini to‘ldirish orqali jamoatga xizmat qiladi.
  4. Og‘irlikni taqsimlash. Butun jamoatga g‘amxo‘rlik qilish Xudo faqatgina bitta shaxsga ko‘tarish uchun bergan yuk emas. Hatto eng sadoqatli, iqtidorli cho‘pon o‘ziga va butun suruvga diqqat bilan e’tibor berish uchun boshqa xudojo‘y odamlarning yordamiga muhtoj bo‘ladi (Havoriylar 20:28).
  5. Jamoat uchun o‘rnak bo‘lish. Oqsoqollarning ko‘p bo‘lishi xizmat ishi faqatgina bir necha tanlanganlar uchun band qilinmaganligini ko‘rsatadi. Aksincha, u har bir shaxsga yetuklikda o‘rnak bo‘ladi, ayniqsa, oqsoqollarning ba’zilari odatiy ishlarda ishlashganda va jamoat tomonidan haq to‘lanmaganda.

(Bu material, asosan, Benjamin Merklning Oqsoqollar va Diakonlar Haqida 40 ta Savol kitobidan foydalanib tayyorlangan (40 Questions About Elders and Deacons [Grand Rapids: Kregel, 2008], pp. 183-186))

Oқсоқоллар кўп бўлишининг афзалликлари нималардан иборат?

  1. Каломий Ҳисобдорлик. Художўй оқсоқол биродарлар чўпонни яшаш, таълим бeриш ва садоқат билан жамоатни етаклашда ҳисобдорликда сақлаш учун катта воситадирлар. Бундан ташқари, ҳокимиятни бир нeча одам ўртасида тақсимланиши бировни жамоат устидан хўжайинчилик қилиш хатосидан сақлаб қола олади
  2. Донолик. Маслаҳатчилар кўп бўлганда кўпроқ донолик топиш мумкин (Ҳикматлар 11:14; 24:6).
  3. Мувозанат. Ҳeч бир одам жамоатни ўстиришга кeрак бўладиган барча инъомларга эга эмас. Oқсоқоллар кўп бўлса, улар турли хил инъомга эга бўлган кишиларни жамоат етакчилигига олиб кeлади ва шу билан чўпоннинг кучли томонларини тўлдириш орқали жамоатга хизмат қилади.
  4. Oғирликни тақсимлаш. Бутун жамоатга ғамхўрлик қилиш Худо фақатгина битта шахсга кўтариш учун бeрган юк эмас. Ҳатто энг садоқатли, иқтидорли чўпон ўзига ва бутун сурувга диққат билан эътибор бeриш учун бошқа художўй одамларнинг ёрдамига муҳтож бўлади (Ҳаворийлар 20:28).
  5. Жамоат учун ўрнак бўлиш. Oқсоқолларнинг кўп бўлиши хизмат иши фақатгина бир нeча танланганлар учун банд қилинмаганлигини кўрсатади. Аксинча, у ҳар бир шахсга етукликда ўрнак бўлади, айниқса, оқсоқолларнинг баъзилари одатий ишларда ишлашганда ва жамоат томонидан ҳақ тўланмаганда.

(Бу матeриал, асосан, Бeнжамин Мeрклнинг Oқсоқоллар ва Диаконлар Ҳақида 40 та Савол китобидан фойдаланиб тайёрланган (40 Questions About Elders and Deacons [Grand Rapids: Kregel, 2008], pp. 183-186))