Етакчилик

Kim oqsoqol bo‘lishi kerakligi haqida ko‘p uchraydigan noto‘g‘ri tasavvurlar nimalardan iborat?

Жавоблар
12.05.2018
 1. Kalom tasvirlagan oqsoqol shunchaki yoshi kattaroq erkak kishi emas. Odam oqsoqol bo‘lish uchun hayotiy tajribaning o‘zi kalomiy xislatlarga mos kelishni kafolatlamaydi (1-Tim. 3:1-7, Tit. 1:6-9).
 2. Kalom tasvirlagan oqsoqol shunchaki muvaffaqiyatli mutaxassis emas. Aslida, ba’zi mutaxassislarni korporatsiya, sanoat yoki siyosiy zinapoyaning tepasiga olib chiqadigan xuddi o‘sha o‘ziga xosliklar ularni jamoat yetakchiligi zinapoyasining eng pastki pog‘onasiga qo‘yishi mumkin. Jamoatdagi yetakchilik dunyodagi yetakchilikdan mutlaqo boshqachadir (Mark 10:34-35; Yuhanno 13:1-17). Muvaffaqiyatli mutaxassislar, shuningdek, iqtidorli ruhiy yetakchilar ham bo‘lishlari mumkin, lekin bu ikkalasi bir xil narsa emas.
 3. Kalom tasvirlagan oqsoqol shunchaki “o‘zimizni odam” emas. Bir joyda yashash va bir necha o‘n yillar davomida bitta jamoatga qatnash odamni oqsoqol qilmaydi.
 4. Kalom tasvirlagan oqsoqol shunchaki “yaxshi bola” emas. Odam shakardek shirin bo‘lishi va oqsoqoldan talab qilinadigan kalomiy xislatlarga mos kelmasligi mumkin. Oqsoqol bo‘lish shunchaki, xushmuomalalikni emas donolik, samimiylik, fahm-farosat va Muqaddas Kitobni o‘rgatishga qobiliyatli bo‘lishni talab etadi. Hech bir odam shunchaki yoqimli bo‘lgani uchun oqsoqol qilib tayinlanmasligi kerak.
 5. Kalom tasvirlagan oqsoqol cho‘ponga xos yurakka ega bo‘lmagan, shunchaki teologiya bilimdoni emas. Oqsoqol o‘z qo‘ylarini sevishi va ularga shaxsan g‘amxo‘rlik qilishi kerak. Teologik jihatdan bilimdonlik insonning Xudo suruviga cho‘ponlik qila olishini kafolatlamaydi (Hav. 20:28, 1-But. 5:2).
 6. Kalom tasvirlagan oqsoqol siyosatchi emas. Kalomiy oqsoqollik martabasi saylanadigan martabadir. Lekin, bu martabani egallaydigan odam tashviqotlar (saylov oldi) olib boradigan yoki o‘z nomzodini ilgari surish yo‘lida jamoatning bo‘linishiga ham tayyor bo‘lgan odam bo‘lmasligi kerak.
 7. Kalom tasvirlagan oqsoqol ayol kishi emas. Oqsoqollar Kalom bo‘yicha hokimiyatga ega inson sifatida ta’lim berish orqali jamoatni yetaklaydilar, Pavlus bu rolni bajarishni faqat erkaklar bilan chegaralaydi (1-Tim. 2:12).

(Ushbu materialning ba’zi qismi Mark Dever va Paul Aleksandrning “Ehtiyotkor (Puxta o‘ylangan) Jamoat” nomli asaridan foydalanib tayyorlangan [The Deliberate Church by Mark Dever and Paul Alexander, pages 138-140])

Ким оқсоқол бўлиши кераклиги ҳақида кўп учрайдиган нотўғри тасаввурлар нималардан иборат?

 1. Калом тасвирлаган оқсоқол шунчаки ёши каттароқ эркак киши эмас. Одам оқсоқол бўлиш учун ҳаётий тажрибанинг ўзи каломий хислатларга мос келишни кафолатламайди (1 Тим. 3:1-7, Тит. 1:6-9).
 2. Калом тасвирлаган оқсоқол шунчаки муваффақиятли мутахассис эмас. Аслида, баъзи мутахассисларни корпорация, саноат ёки сиёсий зинапоянинг тепасига олиб чиқадиган худди ўша ўзига хосликлар уларни жамоат етакчилиги зинапоясининг энг пастки поғонасига қўйиши мумкин. Жамоатдаги етакчилик дунёдаги етакчиликдан мутлақо бошқачадир (Марк 10:34-35; Юҳанно 13:1-17). Муваффақиятли мутахассислар, шунингдек, иқтидорли руҳий етакчилар ҳам бўлишлари мумкин, лекин бу иккаласи бир хил нарса эмас.
 3. Калом тасвирлаган оқсоқол шунчаки “ўзимизни одам” эмас. Бир жойда яшаш ва бир неча ўн йиллар давомида битта жамоатга қатнаш одамни оқсоқол қилмайди.
 4. Калом тасвирлаган оқсоқол шунчаки “яхши бола” эмас. Одам шакардек ширин бўлиши ва оқсоқолдан талаб қилинадиган каломий хислатларга мос келмаслиги мумкин. Оқсоқол бўлиш шунчаки, хушмуомалаликни эмас донолик, самимийлик, фаҳм-фаросат ва Муқаддас Китобни ўргатишга қобилиятли бўлишни талаб этади.  Ҳеч бир одам шунчаки ёқимли бўлгани учун оқсоқол қилиб тайинланмаслиги керак.
 5. Калом тасвирлаган оқсоқол чўпонга хос юракка эга бўлмаган, шунчаки теология билимдони эмас. Оқсоқол ўз қўйларини севиши ва уларга шахсан ғамхўрлик қилиши керак. Теологик жиҳатдан билимдонлик инсоннинг Худо сурувига чўпонлик қила олишини кафолатламайди (Ҳав. 20:28, 1 Бут. 5:2).
 6. Калом тасвирлаган оқсоқол сиёсатчи эмас. Каломий оқсоқоллик мартабаси сайланадиган мартабадир. Лекин, бу мартабани эгаллайдиган одам ташвиқотлар (сайлов олди) олиб борадиган ёки ўз номзодини илгари суриш йўлида жамоатнинг бўлинишига ҳам тайёр бўлган одам бўлмаслиги керак.
 7. Калом тасвирлаган оқсоқол аёл киши эмас. Оқсоқоллар Калом бўйича ҳокимиятга эга инсон сифатида таълим бериш орқали жамоатни етаклайдилар, Павлус бу ролни бажаришни фақат эркаклар билан чегаралайди (1 Тим. 2:12).

(Ушбу материалнинг баъзи қисми Марк Девер ва Паул Александрнинг “Еҳтиёткор (Пухта ўйланган) Жамоат” номли асаридан фойдаланиб тайёрланган [The Deliberate Church by Mark Dever and Paul Alexander, pages 138-140])