Етакчилик

Jamoat oqsoqoli kim?

Жавоблар
07.17.2017
  1. Asoslar: Oqsoqol bu – (i) (1 Timo‘tiy 3:1-7) va (Titus 1:6-9) dagi xususiyatlarga mos keladigan, (ii) o‘z jamoati tomonidan oqsoqol deb tan olingan (iii) va Kalomni o‘rgatish orqali jamoatni (yig‘ilishni) olib boradigan (1 Tim. 3:2), qo‘ylari uchun ibodat qiladigan (Yoqub 5:14) va jamoat masalalari ustidan nazorat qiladigan shaxsdir (1 But. 5:2).
  2. Nazorat: Oqsoqol suruv ustidan nazorat qilishi kerak. U barcha qo‘ylariga yo‘l-yo‘riqlar berishi, ojizlarini mustahkamlashi, zaiflarini himoya qilishi, o‘jarlariga tanbeh berishi, qiyinlariga sabr-toqat qilishi lozim (2 Tim. 2:24-25; Hav 20:28; 1 Sal. 5:14). Oqsoqol Xudoga hisobot beradigan shaxs sifatida o‘z jamoatidagi a’zolarini nazorat qiladi (Ibr. 13:17).
  3. Ko‘plik: Yangi Ahdda, mahalliy jamoatlarda oqsoqollar ko‘pincha ko‘plikda bo‘lishgan (Hav 14:23, 20:17; Fil. 1:1; 1 Tim. 5:17; Yoq. 5:14). Masih, Bosh Cho‘pon, birgalikda ta’lim beradigan, qo‘riqlaydigan, yetaklaydigan, himoya qiladigan va qo‘ylarini sevadigan bir qancha xudojo‘y insonlar orqali o‘z suruviga g‘amxo‘rlik qiladi. Bu har bir mahalliy jamoat, o‘z cho‘ponining rahbarligi ostida, allaqachon oqsoqollik ishini qilayotgan odamlarni qidirishi va ularni shu vazifaga tayinlashi lozim.

Жамоат оқсоқоли ким?

  1. Асослар: Оқсоқол бу – (i) (1 Тимўтий 3:1-7) ва (Титус 1:6-9) даги хусусиятларга мос келадиган, (ii) ўз жамоати томонидан оқсоқол деб тан олинган (iii) ва Каломни ўргатиш орқали жамоатни (йиғилишни) олиб борадиган (1 Тим. 3:2), қўйлари учун ибодат қиладиган (Ёқуб 5:14) ва жамоат масалалари устидан назорат қиладиган шахсдир (1 Бут. 5:2).
  2. Назорат: Оқсоқол сурув устидан назорат қилиши керак. У барча қўйларига йўл-йўриқлар бериши, ожизларини мустаҳкамлаши, заифларини ҳимоя қилиши, ўжарларига танбеҳ бериши, қийинларига сабр-тоқат қилиши лозим (2 Тим. 2:24-25; Ҳав 20:28; 1 Сал. 5:14). Оқсоқол Худога ҳисобот берадиган шахс сифатида ўз жамоатидаги аъзоларини назорат қилади (Ибр. 13:17).
  3. Кўплик: Янги Аҳдда, маҳаллий жамоатларда оқсоқоллар кўпинча кўпликда бўлишган. (Ҳав 14:23, 20:17; Фил. 1:1; 1 Тим. 5:17; Ёқ. 5:14). Масиҳ, Бош Чўпон, биргаликда таълим берадиган, қўриқлайдиган, етаклайдиган, ҳимоя қиладиган ва қўйларини севадиган бир қанча художўй инсонлар орқали ўз сурувига ғамхўрлик қилади. Бу ҳар бир маҳаллий жамоат, ўз чўпонининг раҳбарлиги остида, аллақачон оқсоқоллик ишини қилаётган одамларни қидириши ва уларни шу вазифага тайинлаши лозим.