бошқалар

Har bir jamoatda oqsoqollar ko‘pligiga doir Yangi Ahd namunasi katta cho‘pon martabasini bekor qiladimi?

Жавоблар
11.17.2017

Yangi Ahdda jamoatlar uchun odatiy namuna oqsoqollar ko‘pligiga ega bo‘lishdir (Hav. 14:23; Fil. 1:1; Yoq. 5:14). Bu ularning orasidagi hech bir odam “katta cho‘pon” deb atalishi va kattaroq miqyosda nisbiy va ta’sis etish hokimiyatga ega bo‘lmasligi kerakligini bildiradimi?

  1. Oqsoqol va cho‘pon (shuningdek, yetakchi, nazoratchi) atamasi Yangi Ahdda o‘zaro almashgan holda ishlatilgan (masalan, Hav. 20:17, 28). Shuning uchun, oqsoqol va cho‘pon bir va bir xil martabadir.
  2. Shunga qaramay, Yangi Ahdda biz katta cho‘pon sifatida biladigan martabaga joy qoldirish uchun oqsoqollar o‘rtasidagi farqqa ishora qilinadi. Xususan,
  3. 1-Timo‘tiy 5:17da Pavlus shunday deydi: “Imonlilar jamoatini yaxshi boshqarayotgan, xususan, astoydil vaʼz aytib, taʼlim berayotgan oqsoqollar hurmatga sazovordirlar, ular qilgan mehnatlariga yarasha taqdirlansinlar.” Pavlus ishlatgan “hurmat” ma’nosini bildiradigan yunoncha so‘z uning moddiy badalni nazarda tutganini yaqqol ko‘rsatadi, va u va’z aytib, ta’lim berayotgan oqsoqollarni o‘sha badal uchun alohida ajratib ko‘rsatadi.
  4. Shuning uchun, ba’zi oqsoqollar suruv tomonidan to‘liq ta’minlangan, boshqalar esa, boshqa ishda ishlashgan. Titus Kritda tayinlagan oqsoqollarning bari bu yosh jamoatlar tomonidan to‘liq ta’minlangan bo‘lishlari ehtimoldan xoli ko‘rinadi (Titus 1:5). Lekin, bittasi yoki bir nechtasi ular tomonidan ta’minlangan bo‘lishlari mumkin.
  5. Bular, shunchaki, ishoralardir, lekin ular orqali jamoatlar bitta erkakni o‘zlarining asosiy ustozlari deb atab, unga tegishli ravishda haq to‘lashgani va u o‘zining jamoatdagi asosiy ustoz sifatidagi roli tufayli kattaroq miqyisdagi hokimiyatga ega bo‘lishi kutilganini taxmin qilish mumkin. Bunday “katta cho‘pon” asosiy jihatdan hali ham oqsoqollardan biri sifatida qaralishi kerak, lekin u tabiiy ravishda, ular orasida va jamoatda o‘zgacha rolga ega bo‘ladi.

(Ushbu materialning ko‘pgina qismi Mark Deverning “Cho‘pon” nomli va’zidan foydalanib tayyorlangan)

Ҳар бир жамоатда оқсоқоллар кўплигига доир Янги Аҳд намунаси катта чўпон мартабасини бекор қиладими?

Янги Аҳдда жамоатлар учун одатий намуна оқсоқоллар кўплигига эга бўлишдир (Ҳав. 14:23; Фил. 1:1; Ёқ. 5:14). Бу уларнинг орасидаги ҳеч бир одам “катта чўпон” деб аталиши ва каттароқ миқёсда нисбий ва таъсис этиш ҳокимиятга эга бўлмаслиги кераклигини билдирадими?

  1. Оқсоқол ва чўпон (шунингдек, етакчи, назоратчи) атамаси Янги Аҳдда ўзаро алмашган ҳолда ишлатилган (масалан, Ҳав. 20:17, 28). Шунинг учун, оқсоқол ва чўпон бир ва бир хил мартабадир.
  2. Шунга қарамай, Янги Аҳдда биз катта чўпон сифатида биладиган мартабага жой қолдириш учун оқсоқоллар ўртасидаги фарққа ишора қилинади. Хусусан,
  3. 1 Тимўтий 5:17да Павлус шундай дейди:  “Имонлилар жамоатини яхши бошқараётган, хусусан, астойдил ваъз айтиб, таълим бераётган оқсоқоллар ҳурматга сазовордирлар, улар қилган меҳнатларига яраша тақдирлансинлар.” Павлус ишлатган “ҳурмат” маъносини билдирадиган юнонча сўз унинг моддий бадални назарда тутганини яққол кўрсатади, ва у ваъз айтиб, таълим бераётган оқсоқолларни ўша бадал учун алоҳида ажратиб кўрсатади.
  4. Шунинг учун, баъзи оқсоқоллар сурув томонидан тўлиқ таъминланган, бошқалар эса, бошқа ишда ишлашган. Титус Критда тайинлаган оқсоқолларнинг бари бу ёш жамоатлар томонидан тўлиқ таъминланган бўлишлари эҳтимолдан холи кўринади (Титус 1:5). Лекин, биттаси ёки бир нечтаси улар томонидан таъминланган бўлишлари мумкин.
  5. Булар, шунчаки, ишоралардир, лекин улар орқали жамоатлар битта эркакни ўзларининг асосий устозлари деб атаб, унга тегишли равишда ҳақ тўлашгани ва у ўзининг жамоатдаги асосий устоз сифатидаги роли туфайли каттароқ миқйисдаги ҳокимиятга эга бўлиши кутилганини тахмин қилиш мумкин. Бундай “катта чўпон” асосий жиҳатдан ҳали ҳам оқсоқоллардан бири сифатида қаралиши керак, лекин у табиий равишда, улар орасида ва жамоатда ўзгача ролга эга бўлади.

(Ушбу материалнинг кўпгина қисми Марк Девернинг “Чўпон” номли ваъзидан фойдаланиб тайёрланган)