Экспозицион Ваъз

Ekspozitsion va’z cho‘pon aytishi kerak bo‘lgan yagona va’z turimi?

Жавоблар
05.17.2014

Yo‘q, ekspozitsion va’z cho‘pon aytishi kerak bo‘lgan yagona va’z turi emas.
Lekin…

  1. Cho‘ponning doimiy, har hafta aytadigan va’zi, asosan, ekspozitsion bo‘lishi kerak. Ketma-ketlikda kalomiy matnlarni tushuntirib berish va hayotga moslashtirish orqaligina va’zxon o‘zining emas, Xudoning kun tartibi jamoatni yetaklashiga qo‘yib beradi.
  2. Cho‘ponning odatiy va’zi ekspozitsion bo‘lishi kerak, chunki Xudoning Kalomi ruhan o‘lgan gunohkorlarga hayot beruvchi va kurashayotgan azizlarni muqaddaslovchidir (1-But. 1:23; Yuh. 17:17). Xudoning Kalomi aybini ko‘rsatuvchi, imonga keltiruvchi, poklovchi va O‘z jamoatini mustahkamlovchi So‘zdir. Ekspozitsion va’zdan boshqa biron bir doimiy ozuqa, aslida, Xudo Kalomining ishiga to‘sqinlik qiladi, chunki u jamoatga Xudo aytgan so‘zni, U aytgan barcha so‘zni, va faqatgina U aytgan so‘zni yetkazmaydi.
  3. Cho‘ponning doimiy va’zi ekspozitsion bo‘lishi kerak, chunki faqatgina kalomiy matnning g‘oyasni tushuntirib beradigan va uni hayotga moslashtiradigan va’z orqali cho‘pon o‘z suruvini Muqaddas Kitobni qanday o‘qib undan foyda ko‘rishga o‘rgata oladi.
  4. Cho‘ponning doimiy va’zi ekspozitsion bo‘lishi kerak, chunki cho‘pon tushunish va jamoatga qo‘llash maqsadida har hafta Xudo Kalomini tirishqoqlik bilan o‘rganish orqali Xudoni va Uning Kalomini ko‘proq biladigan bo‘ladi. Boshqa turdagi va’zlar va’zxonga, asosan, o‘zi allaqachon bilgan narsalarni va’z qilib, uni mustahkamlash uchun Muqaddas Kitobdan oyatlar tanlashga imkon beradi. Ekspozitsion va’z va’zxondan har hafta har xil matnlar bilan kurash olib borishni talab etadi, bu esa uni o‘tkirlaydi va harakatga undaydi va bunga boshqa yo‘l bilan erishib bo‘lmaydi.

Экспозицион ваъз чўпон айтиши керак бўлган ягона ваъз турими?

Йўқ, экспозицион ваъз чўпон айтиши керак бўлган ягона ваъз тури эмас.
Лекин…

  1. Чўпоннинг доимий, ҳар ҳафта айтадиган ваъзи, асосан, экспозицион бўлиши керак. Кетма-кетликда каломий матнларни тушунтириб бериш ва ҳаётга мослаштириш орқалигина ваъзхон ўзининг эмас, Худонинг кун тартиби жамоатни етаклашига қўйиб беради.
  2. Чўпоннинг одатий ваъзи экспозицион бўлиши керак, чунки Худонинг Каломи руҳан ўлган гуноҳкорларга ҳаёт берувчи ва курашаётган азизларни муқаддасловчидир (1 Бут. 1:23; Юҳ. 17:17). Худонинг Каломи айбини кўрсатувчи, имонга келтирувчи, покловчи ва Ўз жамоатини мустаҳкамловчи Сўздир. Экспозицион ваъздан бошқа бирон бир доимий озуқа, аслида, Худо Каломининг ишига тўсқинлик қилади, чунки у жамоатга Худо айтган сўзни, У айтган барча сўзни, ва фақатгина У айтган сўзни етказмайди.
  3. Чўпоннинг доимий ваъзи экспозицион бўлиши керак, чунки фақатгина каломий матннинг ғоясни тушунтириб берадиган ва уни ҳаётга мослаштирадиган ваъз орқали чўпон ўз сурувини Муқаддас Китобни қандай ўқиб ундан фойда кўришга ўргата олади.
  4. Чўпоннинг доимий ваъзи экспозицион бўлиши керак, чунки чўпон тушуниш ва жамоатга қўллаш мақсадида ҳар ҳафта Худо Каломини тиришқоқлик билан ўрганиш орқали Худони ва Унинг Каломини кўпроқ биладиган бўлади. Бошқа турдаги ваъзлар ваъзхонга, асосан, ўзи аллақачон билган нарсаларни ваъз қилиб, уни мустаҳкамлаш учун Муқаддас Китобдан оятлар танлашга имкон беради. Экспозицион ваъз ваъзхондан ҳар ҳафта ҳар хил матнлар билан кураш олиб боришни талаб этади, бу эса уни ўткирлайди ва ҳаракатга ундайди ва бунга бошқа йўл билан эришиб бўлмайди.