Хушхабарчилик

Xushxabarchilik nima?

Жавоблар
02.17.2017

Xushxabarchilik – bu boshqalarga Iso Masih gunohkorlarni qutqarish uchun nima qilgani haqidagi yaxshi – xush xabarni aytishdir. Buni amalga oshirish uchun, siz boshqalarga quyidagilarni aytishingiz kerak:

  1. Xudo muqaddasdir (1 Yuhanno 1:5). U barchaning Yaratuvchisidir (Ibtido 1:1).
  2. Hamma odamlar gunohkor va Xudoning adolatli, abadiy qahriga munosibdir (Rim. 3:10-19, Mark 9:48, Vahiy 14:11).
  3. To‘laqonli Xudo va to‘laqonli inson bo‘lgan Iso Masih gunohsiz hayot kechirdi. Unga ishonganlar uchun Xudoning qahrini o‘z bo‘yniga olib, xochda O‘zini qurbon qildi va O‘zining odamlariga abadiy hayot berish uchun uchunchi kuni tirildi (Yuh 1:1, 1 Tim. 2:5, Ibr. 7:26, Rim. 3:21-26, 2 Kor. 5:21, 1 Kor. 15:20-22).
  4. Abadiy jazodan qutilishning va Xudo bilan yarashishning yagona yo‘li – bu najotga erishish uchun gunohlardan tavba qilish va Iso Masihga ishonishdir (Mark 1:15, Hav. 20:21).

Xushxabarchilik – ushbu asosiy xabarni boshqalarga aytishdir.

Хушхабарчилик нима?

Хушхабарчилик – бу бошқаларга Исо Масиҳ гуноҳкорларни қутқариш учун нима қилгани ҳақидаги яхши – хуш хабарни айтишдир. Буни амалга ошириш учун, сиз бошқаларга қуйидагиларни айтишингиз керак:

  1. Худо муқаддасдир (1 Юҳанно 1:5). У барчанинг Яратувчисидир (Ибтидо 1:1).
  2. Ҳамма одамлар гуноҳкор ва Худонинг адолатли, абадий қаҳрига муносибдир (Рим. 3:10-19, Марк 9:48, Ваҳий 14:11).
  3. Тўлақонли Худо ва тўлақонли инсон бўлган Исо Масиҳ гуноҳсиз ҳаёт кечирди. Унга ишонганлар учун Худонинг қаҳрини ўз бўйнига олиб, хочда Ўзини қурбон қилди ва Ўзининг одамларига абадий ҳаёт бериш учун учунчи куни тирилди (Юҳ 1:1, 1 Тим. 2:5, Ибр. 7:26, Рим. 3:21-26, 2 Кор. 5:21, 1 Кор. 15:20-22).
  4. Абадий жазодан қутилишнинг ва Худо билан ярашишнинг ягона йўли – бу нажотга эришиш учун гуноҳлардан тавба қилиш ва Исо Масиҳга ишонишдир (Марк 1:15, Ҳав. 20:21).

Хушхабарчилик – ушбу асосий хабарни бошқаларга айтишдир.