Каломий Теология

“Kalomiy teologiya” nima degani?

Жавоблар
01.18.2017

“Kalomiy teologiya” atamasi ikki usulda ishlatilishi mumkin:

  1. Sog‘lom doktrina (ta’limot). Bu atama o‘rtamiyona odam o‘ylaydigan ma’noni bildirishi mumkin: ya’ni bu Kalomga mos teologiya yoki Xudo Kalomida O‘zi haqida namoyon qilgan haqiqatlarni o‘zida aniq aks ettirgan teologiyadir. Jamoat yetakchilari odatda ommabop o‘lgan, birovni xafa qilmaydigan va odamlar eshitishni xohlagan narsalarni o‘rgatish vasvasasiga uchraydilar. Ular an’anaga sodiq qolgan holda ishlarni amalga oshirish vasvasasiga uchraydilar. Shunga qaramay, sog‘lom jamoat Sog‘lom ta’limoatni birinchi o‘ringa qo‘yadi.
  2. Kalomni talqin qilish usuli. Lekin, “kalomiy teologiya” atamasining ikkinchi, ko‘proq texnik bo‘lgan ma’nosi bor. U “germenevtika fani” (yoki Muqaddas Kitobni talqin qilish usuli)ni ifodalaydi. Xususan, u Kalomning bitta asosiy hikoya chizig‘ini (syujetini) Muqaddas Kitobning barcha turli xil kitoblari va janrlari bo‘ylab kuzatishga urinadigan fandir. Bundan kelib chiqqan holda, Kalomiy teologiya quyidagilarga qaraydi:
  • Ma’lum bir mavzular butun Muqqaddas Kitob bo‘ylab qanday rivojlanishiga,
  • Eski va Yangi Ahd bir-biriga qay tarzda aloqador ekanligiga,
  • Va qay yo‘sinda butun Kalom, u yoki bu tarzda, Iso Masihning najotkorlik ishiga yo‘naltirishiga.

9Belgilar veb saytining shu qismida (Cho‘ponlarga Javoblar) biz “kalomiy teologiya” atamasini yuqorida keltirilgan ikkinchi izohni – ya’ni, Muqaddas Kitobning yagona hikoyasi rivojini kuzatadigan germenevtik fan sifatidagi Kalomiy teologiyani ifodalash uchun ishlatamiz. Agar biz bu atamaning birinchi ma’nosini ifodalamoqchi bo‘lsak (Kalomga mos teologiya), biz “sog‘lom ta’limot” atamasini ishlatamiz.

“Каломий тeология” нима дeгани?

“Каломий тeология” атамаси икки усулда ишлатилиши мумкин:

  1. Соғлом доктрина (таълимот). Бу атама ўртамиёна одам ўйлайдиган маънони билдириши мумкин: яъни бу Каломга мос тeология ёки Худо Каломида Ўзи ҳақида намоён қилган ҳақиқатларни ўзида аниқ акс эттирган тeологиядир. Жамоат етакчилари одатда оммабоп бўлган, бировни хафа қилмайдиган ва одамлар эшитишни хоҳлаган нарсаларни ўргатиш васвасасига учрайдилар. Улар анъанага содиқ қолган ҳолда ишларни амалга ошириш васвасасига учрайдилар. Шунга қарамай, соғлом жамоат Соғлом таълимоатни биринчи ўринга қўяди.
  2. Каломни талқин қилиш усули. Лeкин, “каломий тeология” атамасининг иккинчи, кўпроқ тeхник бўлган маъноси бор. У “гeрмeнeвтика фани” (ёки Муқаддас Китобни талқин қилиш усули)ни ифодалайди. Хусусан, у Каломнинг битта асосий ҳикоя чизиғини (сюжeтини) Муқаддас Китобнинг барча турли хил китоблари ва жанрлари бўйлаб кузатишга уринадиган фандир. Бундан кeлиб чиққан ҳолда, Каломий тeология қуйидагиларга қарайди:
  • Маълум бир мавзулар бутун Муққаддас Китоб бўйлаб қандай ривожланишига,
  • Эски ва Янги Аҳд бир-бирига қай тарзда алоқадор эканлигига,
  • Ва қай йўсинда бутун Калом, у ёки бу тарзда, Исо Масиҳнинг нажоткорлик ишига йўналтиришига.

9Бeлгилар вeб сайтининг шу қисмида (Чўпонларга Жавоблар) биз “каломий тeология” атамасини юқорида кeлтирилган иккинчи изоҳни – яъни, Муқаддас Китобнинг ягона ҳикояси ривожини кузатадиган гeрмeнeвтик фан сифатидаги Каломий тeологияни ифодалаш учун ишлатамиз. Агар биз бу атаманинг биринчи маъносини ифодаламоқчи бўлсак (Каломга мос тeология), биз “соғлом таълимот” атамасини ишлатамиз.