Хушхабарчилик

Jamoatdagi xizmatlar, asosan, imonsizlarga xushxabar aytish uchun yo‘naltirilgan bo‘lishi kerakmi yoki masihiylarni imonda mustahkamlash uchunmi?

Жавоблар
11.17.2014

Birinchi Korinfliklarga 14-bobda masihiylarning umumiy yig‘ilishiga doir butun Yangi Ahddagi eng batafsil ba’zi ko‘rsatmalar keltirilgan. Ushbu bobda Pavlus jamoatdagi xizmatlar, asosan, masihiylarning imonini mustahkamlashga yo‘naltirilgan bo‘lishi kerakligini tushuntirib beradi.

  1. Jamoat xizmatlari imonsizlar uchun tushunarli bo‘lishi kerak.Pavlus ta’kidlaydiki, masihiy yig‘ilishlardagi xizmatlar masihiy bo‘lmaganlar uchun tushunarli bo‘lishi kerak, toki ular xushxabarni eshita olsinlar, gunohkor ekanliklarini tan olsinlar va Masihga imon keltirsinlar. 24-25-oyatlar: “Ammo hamma Xudoning soʻzini tushunarli ravishda boshqalarga yetkazib berayotgan boʻlsa, u yerdagi imonsiz odam ularning aytganlarini eshitadi. Shundan keyin yuragini tekshirib koʻradi–da, gunohkor ekanligiga amin boʻladi. Uning yuragidagi sirlari fosh boʻladi. Shunda u muk tushib: ‘Chindan ham Xudo sizlar bilan ekan’, deydi–da, Xudoga sajda qiladi.”
  1. Shunga qaramay, jamoat xizmatlari, aslida, masihiylarni imonda mustahkamlash uchun yo‘naltirilgan. Butun bob davomida, Pavlusning asosiy tashvishi yig‘ilishlardagi hamma narsa masihiylarni imonda mustahkamlashi uchun edi. 12-oyat: “Modomiki, sizlar Ruh beradigan inʼomlarga ega boʻlishga intilayotgan ekansizlar, butun jamoatning imonini mustahkamlaydigan inʼomga boy boʻlish payida boʻlinglar.” 26-oyat: “Endi, birodarlar, bundan qanday xulosa chiqaramiz? Birga yigʻilganingizda, baʼzilar sano aytadi, baʼzilar taʼlim beradi, baʼzilar Xudoning soʻzini boshqalarga yetkazadi, baʼzilar nomaʼlum tillarda gapiradi, yana baʼzilar esa ularning aytganlarini talqin qiladi. Bularning hammasini imonlilar jamoatining imonini mustahkamlash niyatida qilsinlar.”
  2. Yakuni xulosa: Jamoatlar, shubhasiz, imonsizlarga xushxabar aytishni o‘z yig‘ilishlarining maqsadlaridan biri deb bilishlari kerak, lekin, jamoat xizmatlarining asosiy diqqat-e’tibori masihiylarni imonda mustahkamlash bo‘lishi lozim.

Жамоатдаги хизматлар, асосан, имонсизларга хушхабар айтиш учун йўналтирилган бўлиши керакми ёки масиҳийларни имонда мустаҳкамлаш учунми?

Биринчи Коринфликларга 14-бобда масиҳийларнинг умумий йиғилишига доир бутун Янги Аҳддаги энг батафсил баъзи кўрсатмалар келтирилган. Ушбу бобда Павлус жамоатдаги хизматлар, асосан, масиҳийларнинг имонини мустаҳкамлашга йўналтирилган бўлиши кераклигини тушунтириб беради.

  1. Жамоат хизматлари имонсизлар учун тушунарли бўлиши керак. Павлус таъкидлайдики, масиҳий йиғилишлардаги хизматлар масиҳий бўлмаганлар учун тушунарли бўлиши керак, токи улар хушхабарни эшита олсинлар, гуноҳкор эканликларини тан олсинлар ва Масиҳга имон келтирсинлар. 24-25-оятлар: ”Аммо ҳамма Худонинг сўзини тушунарли равишда бошқаларга етказиб бераётган бўлса, у ердаги имонсиз одам уларнинг айтганларини эшитади. Шундан кейин юрагини текшириб кўради–да, гуноҳкор эканлигига амин бўлади. Унинг юрагидаги сирлари фош бўлади. Шунда у мук тушиб: ‘Чиндан ҳам Худо сизлар билан экан’, дейди–да, Худога сажда қилади.”
  2. Шунга қарамай, жамоат хизматлари, аслида, масиҳийларни имонда мустаҳкамлаш учун йўналтирилган. Бутун боб давомида, Павлуснинг асосий ташвиши йиғилишлардаги ҳамма нарса масиҳийларни имонда мустаҳкамлаши учун эди. 12-оят: “Модомики, сизлар Руҳ берадиган инъомларга эга бўлишга интилаётган экансизлар, бутун жамоатнинг имонини мустаҳкамлайдиган инъомга бой бўлиш пайида бўлинглар.” 26-оят: “энди, биродарлар, бундан қандай хулоса чиқарамиз? Бирга йиғилганингизда, баъзилар сано айтади, баъзилар таълим беради, баъзилар Худонинг сўзини бошқаларга етказади, баъзилар номаълум тилларда гапиради, яна баъзилар эса уларнинг айтганларини талқин қилади. Буларнинг ҳаммасини имонлилар жамоатининг имонини мустаҳкамлаш ниятида қилсинлар.”
  3. Якуни хулоса: Жамоатлар, шубҳасиз, имонсизларга хушхабар айтишни ўз йиғилишларининг мақсадларидан бири деб билишлари керак, лекин, жамоат хизматларининг асосий диққат-эътибори масиҳийларни имонда мустаҳкамлаш бўлиши лозим.