Жамоат Аъзолиги

Yangi Ahdning qaysi joyida biz jamoat a’zoligini ko‘ramiz?

Жавоблар
01.14.2016
  1. Matto 18:15-17: “Agar birodaringiz sizga qarshi gunoh qilsa, uning oldiga boring. U bilan yakka holda gaplashib aybini yuziga ayting. Agar u sizga quloq solsa, siz orangizdagi birodarlik rishtalarini tiklagan boʻlasiz. Agar sizga quloq solmasa, oʻzingiz bilan yana bir yoki ikki kishini olib boring, chunki «har bir masala ikkita yoki uchta guvohning soʻzlari asosida koʻrib chiqiladi.» Agar birodaringiz ularga ham quloq solmasa, imonlilar jamoatiga ayting. Agar imonlilar jamoatiga ham quloq solmasa, uni butparast yoki soliqchi deb hisoblab, u bilan aloqani uzing.” Birovni “jamoatdan” chetlashtira olish vakolati jamoatga kimlar tegishli ekanligi (birinchi navbatda, a’zo sifatida) ma’lum deya faraz qilishga turtki beradi.
  2. Havoriylar 5:12-13: “Havoriylar xalq orasida koʻplab moʻjizalar va ajoyibotlar koʻrsatardilar. Hamma imonlilar Sulaymon ayvonida yigʻilishardi. Xalq ularga gʻoyat hurmat koʻrsatar, begonalardan hech kim ularga qoʻshilishga jurʼat qilolmasdi.” Demak, odamlar Quddusdagi jamoatga qo‘shilish yoki qo‘shilmaslik qaroriga duch kelishgan. Bu qo‘shilish norasmiy birlashmadan farqli ravishda, ommaga ma’lum va aniqdir.
  3. 1-Timo’tiy 5:9-12da Pavlus Timo‘tiyga jamoatdan yordam qabul qilayotgan tullar ro‘yxatini yuritishda ko‘rsatmalar beradi. U quyidagicha yozadi: “Tullar roʻyxatiga faqatgina oltmish yoshdan oshgan, marhum eriga vafodor boʻlgan beva ayollarni kirit. Bu ayollar qilgan ezgu ishlari bilan tanilgan, yaʼni bolalariga yaxshi tarbiya bergan, musofirlarga mehmondoʻst boʻlgan, Xudo azizlarining oyoqlarini yuvgan, qiynalganlarga yordam bergan, oʻzlarini turli xil xayrli ishlarga bagʻishlagan boʻlishlari lozim.”  Bu rasmiy jamoat a’zoligi uchun xulosa qiluvchi dalil bo‘lmasada, Efesdagi jamoat tullar ro‘yxatini yurita turib, lekin jamoatga tegishli har bir odamni boshqalardan ajratib turadigan hech qanday rasmiy vositalariga ega bo‘lmaganligini tasavvur qilish qiyin.
  4. 1-Korinfliklarga 5:12-13: “Qolaversa, imonlilar jamoatidan tashqaridagilarni hukm etishga bizning nima haqimiz bor? Ularni Xudo hukm qiladi. Sizlar jamoatdagilarni hukm qilsangiz, bas. Fosiq odamni oʻz orangizdan haydab chiqaringlar.” Pavlus Korinfliklarni jamoatdan tashqaridagilarni emas, jamoat ichidagilarni hukm qilishga chaqirmoqda. Ular jamoatga tegishli bo‘lganlarning guvohligi uchun javobgardirlar, jamoatga tegishli bo‘lmaganlarni emas. Agar Korinf jamoati odamlar o‘zlarini jamoatga tegishli ekanliklarini belgilaydigan omma oldidagi, rasmiy vositalarga ega bo‘lmaganida, bu parcha ma’nosiz bo‘lgan bo‘lar edi .
  5. 2-Korinfliklarga 2:6-7: Pavlus Korinfdagi jamoat aloqani uzgan odam haqida shunday yozadi: “Axir, xafa qilgan odamga koʻpchilik tomonidan berilgan jazo yetarli. Endi boʻlsa, uni kechirib, tasalli beringlar, toki u haddan ortiq qaygʻurib, tushkunlikka tushmasin.” Bu odamning jamoatdan chetlatilishi ko‘pchilik tomonidan berilgan jazo edi. Jamoatda ko‘pchilikni tashkil etuvchi aniq belgilangan odamlar bo‘lmasdan turib, ko‘pchilikka ega bo‘lolmaysiz.

(Ushbu materilaning ko‘pgina qismi Maykl Makkinlining “Jamoat a’zoligi va NCLHGA [Michael McKinley’s article, “Church Membership and the NCLHGA] nomli maqolasidan foydalanib tayyorlangan)

Янги Аҳднинг қайси жойида биз жамоат аъзолигини кўрамиз?

  1. Матто 18:15-17: “Агар биродарингиз сизга қарши гуноҳ қилса, унинг олдига боринг. У билан якка ҳолда гаплашиб айбини юзига айтинг. Агар у сизга қулоқ солса, сиз орангиздаги биродарлик ришталарини тиклаган бўласиз. Агар сизга қулоқ солмаса, ўзингиз билан яна бир ёки икки кишини олиб боринг, чунки «ҳар бир масала иккита ёки учта гувоҳнинг сўзлари асосида кўриб чиқилади.» Агар биродарингиз уларга ҳам қулоқ солмаса, имонлилар жамоатига айтинг. Агар имонлилар жамоатига ҳам қулоқ солмаса, уни бутпараст ёки солиқчи деб ҳисоблаб, у билан алоқани узинг.” Бировни “жамоатдан” четлаштира олиш ваколати жамоатга кимлар тегишли эканлиги (биринчи навбатда, аъзо сифатида) маълум дея фараз қилишга туртки беради.
  2. Ҳаворийлар 5:12-13: “Ҳаворийлар халқ орасида кўплаб мўжизалар ва ажойиботлар кўрсатардилар. Ҳамма имонлилар Сулаймон айвонида йиғилишарди. Халқ уларга ғўят ҳурмат кўрсатар, бегоналардан ҳеч ким уларга қўшилишга журʼат қилолмасди.” Демак, одамлар Қуддусдаги жамоатга қўшилиш ёки қўшилмаслик қарорига дуч келишган. Бу қўшилиш норасмий бирлашмадан фарқли равишда, оммага маълум ва аниқдир.
  3. 1 Тимўтий 5:9-12да Павлус Тимўтийга жамоатдан ёрдам қабул қилаётган туллар рўйхатини юритишда кўрсатмалар беради. У қуйидагича ёзади: “Туллар рўйхатига фақатгина олтмиш ёшдан ошган, марҳум эрига вафодор бўлган бева аёлларни кирит. Бу аёллар қилган эзгу ишлари билан танилган, яъни болаларига яхши тарбия берган, мусофирларга меҳмондўст бўлган, Худо азизларининг оёқларини ювган, қийналганларга ёрдам берган, ўзларини турли хил хайрли ишларга бағишлаган бўлишлари лозим.”  Бу расмий жамоат аъзолиги учун хулоса қилувчи далил бўлмасада, эфесдаги жамоат туллар рўйхатини юрита туриб, лекин жамоатга тегишли ҳар бир одамни бошқалардан ажратиб турадиган ҳеч қандай расмий воситаларига эга бўлмаганлигини тасаввур қилиш қийин.
  4. 1 Коринфликларга 5:12-13: “Қолаверса, имонлилар жамоатидан ташқаридагиларни ҳукм этишга бизнинг нима ҳақимиз бор? Уларни Худо ҳукм қилади. Сизлар жамоатдагиларни ҳукм қилсангиз, бас. Фосиқ одамни ўз орангиздан ҳайдаб чиқаринглар.” Павлус Коринфликларни жамоатдан ташқаридагиларни эмас, жамоат ичидагиларни ҳукм қилишга чақирмоқда. Улар жамоатга тегишли бўлганларнинг гувоҳлиги учун жавобгардирлар, жамоатга тегишли бўлмаганларни эмас. Агар Коринф жамоати одамлар ўзларини жамоатга тегишли эканликларини белгилайдиган омма олдидаги, расмий воситаларга эга бўлмаганида, бу парча маъносиз бўлган бўлар эди.
  5. 2 Коринфликларга 2:6-7: Павлус Коринфдаги жамоат алоқани узган одам ҳақида шундай ёзади: “Ахир, хафа қилган одамга кўпчилик томонидан берилган жазо етарли. Энди бўлса, уни кечириб, тасалли беринглар, токи у ҳаддан ортиқ қайғуриб, тушкунликка тушмасин.” Бу одамнинг жамоатдан четлатилиши кўпчилик томонидан берилган жазо эди. Жамоатда кўпчиликни ташкил этувчи аниқ белгиланган одамлар бўлмасдан туриб, кўпчиликка эга бўлолмайсиз.

(Ушбу материланинг кўпгина қисми Майкл Маккинлининг “Жамоат аъзолиги ва НCЛҲГА [Michael McKinley’s article, “Church Membership and the NCLHGA] номли мақоласидан фойдаланиб тайёрланган)