Жамоат Аъзолиги

Jamoat o‘z a’zolaridan nimani kutishi kerak?

Жавоблар
01.17.2013

Jamoat o‘z a’zolaridan quyidagilarni kutishi kerak:

 1. Yig‘ilishlarga doimiy qatnashishni.Ibroniylarga 10:25 masihiylarga yig‘ilishlarini qoldirmaslikni buyuradi. Jamoat yig‘ilishlariga doimiy ravishda qatnash jamoat a’zoligining eng asosiy majburiyatlaridan biri va jamoat a’zosi imonda o‘sishga, boshqa masihiylarni yaqindan tanib bilishga hamda jamoat yetakchilari uning hayotiga cho‘ponlik qilish va nazoratni amalga oshirishga imkon beradigan asosiy yo‘llardan biridir.
 2. Ayniqsa, Qutlug‘ Kechlikka qatnashishni. A’zolar Masihning o‘limi eslanadigan va jamoatning birligi kechlikda namoyon bo‘ladigan paytda hozir bo‘lishga intilishlari kerak.
 3. A’zolar yig‘ilishlariga doimiy ishtirok etishni (agar jamoat kongregatsional bo‘lsa). Bu jamoat bir butun tana sifatida butun jamoatga tegishli qarorlarni qabul qiladigan paytdir.
 4. Doimiy tarzda ibodat qilishni. Agar jamoatingizda a’zolik ro‘yxati bo‘lsa, a’zolaringizni undan ibodat ro‘yxati sifatida foydalanishlariga chorlang.
 5. Doimiy tarzda berishni (qurbonlik, ushr). Havoriy Pavlus quyidagicha yozadi: “Kalomdan taʼlim oluvchi esa bor–yoʻgʻini ustozi bilan baham koʻrishi kerak” (Gal. 6:6).
 6. Boshqa a’zolar bilan munosabat o‘rnatishni. Mahalliy jamoatda a’zo bo‘lish qo‘l yoki ko‘z bo‘lishga o‘xshaydi (1-Kor. 12:21). Siz tananing qolgan barcha a’zolarisiz harakat qilolmaysiz. Tananing har bir qismi qolgan barcha a’zolar bilan birgalikda o‘z ishini bajarganda tana harkatlangani kabi, mahalliy jamoat, a’zolari o‘zaro yaqin aloqada xizmat qilganda, Masihda yetuklikka erishadi (Efes. 4:15-16, 1-Kor. 12:12-26). Shuning uchun, jamoat o‘z a’zolari boshqa a’zolar bilan munosabat qurishlarini kutishi kerak.
 7. Jamoat yetakchilariga bo‘ysunishni. Kalom shunday deydi, “Jamoatdagi yoʻlboshchilaringizga quloq solinglar, aytganlarini qilinglar. Axir, ular imon yoʻlida sizlarga posbonlik qiladilar, Xudoning oldida sizlar uchun hisobot beradilar. Ularga itoat qilsangiz, ular oʻz ishini xursandchilik bilan bajaradilar, boʻlmasa, oʻlgan kunidan qiladilar. Bundan sizga nima foyda?!” (Ibr. 13:17).
 8. Xudo imkoniyat berganda xizmat qilishni. Xudo Masih tanasining har bir a’zosiga ruhiy in’omlar bergan, toki har bir kishi o‘z in’omini butun tananing gullab-yashnashi uchun ishlatsin (1-Kor. 12:7). Jamoat uning barcha a’zolari, Xudo imkon berganda, butun jamoatga xizmat qilishlarini ulardan kutishi kerak.

(Bu material Mark Deverning “Sog‘lom Jamoatning To‘qqizta Belgisi” nomli kitobidan foydalanib tayyorlangan [Nine Marks of a Healthy Church by Mark Dever, pages 161-163])

Жамоат ўз аъзоларидан нимани кутиши керак?

Жамоат ўз аъзоларидан қуйидагиларни кутиши керак:

 1. Йиғилишларга доимий қатнашишни. Ибронийларга 10:25 масиҳийларга йиғилишларини қолдирмасликни буюради. Жамоат йиғилишларига доимий равишда қатнаш жамоат аъзолигининг энг асосий мажбуриятларидан бири ва жамоат аъзоси имонда ўсишга, бошқа масиҳийларни яқиндан таниб билишга ҳамда жамоат етакчилари унинг ҳаётига чўпонлик қилиш ва назоратни амалга оширишга имкон берадиган асосий йўллардан биридир.
 2. Айниқса, Қутлуғ Кечликка қатнашишни. Аъзолар Масиҳнинг ўлими эсланадиган ва жамоатнинг бирлиги кечликда намоён бўладиган пайтда ҳозир бўлишга интилишлари керак.
 3. Аъзолар йиғилишларига доимий иштирок этишни (агар жамоат конгрегационал бўлса). Бу жамоат бир бутун тана сифатида бутун жамоатга тегишли қарорларни қабул қиладиган пайтдир.
 4. Доимий тарзда ибодат қилишни. Агар жамоатингизда аъзолик рўйхати бўлса, аъзоларингизни ундан ибодат рўйхати сифатида фойдаланишларига чорланг.
 5. Доимий тарзда беришни (қурбонлик, ушр). Ҳаворий Павлус қуйидагича ёзади: “Каломдан таълим олувчи эса бор–ёғини устози билан баҳам кўриши керак” (Гал. 6:6).
 6. Бошқа аъзолар билан муносабат ўрнатишни. Маҳаллий жамоатда аъзо бўлиш қўл ёки кўз бўлишга ўхшайди (1 Кор. 12:21). Сиз тананинг қолган барча аъзоларисиз ҳаракат қилолмайсиз. Тананинг ҳар бир қисми қолган барча аъзолар билан биргаликда ўз ишини бажарганда тана ҳаркатлангани каби, маҳаллий жамоат, аъзолари ўзаро яқин алоқада хизмат қилганганда, Масиҳда етукликка еришади борадилар (Эфес. 4:15-16, 1 Кор. 12:12-26). Шунинг учун, жамоат ўз аъзолари бошқа аъзолар билан муносабат қуришларини кутиши керак.
 7. Жамоат етакчиларига бўйсунишни. Калом шундай дейди, “Жамоатдаги йўлбошчиларингизга қулоқ солинглар, айтганларини қилинглар. Ахир, улар имон йўлида сизларга посбонлик қиладилар, Худонинг олдида сизлар учун ҳисобот берадилар. Уларга итоат қилсангиз, улар ўз ишини хурсандчилик билан бажарадилар, бўлмаса, ўлган кунидан қиладилар. Бундан сизга нима фойда?!” (Ибр. 13:17).
 8. Худо имконият берганда хизмат қилишни. Худо Масиҳ танасининг ҳар бир аъзосига руҳий инъомлар берган, токи ҳар бир киши ўз инъомини бутун тананинг гуллаб-яшнаши учун ишлатсин (1 Кор. 12:7). Жамоат унинг барча аъзолари, Худо имкон берганда, бутун жамоатга хизмат қилишларини улардан кутиши керак.

(Бу материал Марк Девернинг “Соғлом Жамоатнинг Тўққизта Белгиси” номли китобидан фойдаланиб тайёрланган [Nine Marks of a Healthy Church by Mark Dever, pages 161-163])