Жамоат Аъзолиги

Jamoat konsultatsiyasi nima?

Жавоблар
04.17.2017
  • Jamoat konsultatsiyasi “konsultatsiya”ni mahalliy jamoatning intizomiy ishiga olib kelishga urinishdir. Bu “tashqaridagi” mutaxassisga murojaat qilishdan ko‘ra, bir-birlarining konsultativ muhtojliklarini qondirishlari uchun jamoat a’zolari va yetakchilarini qurollantirish orqali konsultatsiya amaliyotini qo‘llashdir.
  • Jamoat konsultatsiyasi “mutaxassis” rolidan yoki birovni mutaxassisga borishni tavsiya qilishdan butunlay voz kechmaydi, ayniqsa, murakkab vaziyatlarda. Shunga qaramay, bir necha kalomiy qarashlarga asoslanadi: 1) Konsultatsiya beruvchi va konsultatsiya oluvchi odam bitta ahdlashgan jamoatga tegishli bo‘lganliklari uchun bir-birlarining hayotlarini bilganlarida konsultatsiya amaliyoti eng yaxshi samara beradi; 2) konsultativ ehtiyojlar faqatgina bitta mutaxassis tomonidan emas, balki tananing har xil a’zosi in’omlari va sevgisi orqali eng yaxshi qondiriladi (1-Kor. 12ga qarang).
  • Jamoat konsultatsiyasi jamoat a’zolarini konsultatsiya ishiga tayyorlash yo‘llarini izlaydi va shu orqali, jamoat konsultatsiyasi xizmati rivojlanadi.
  • Jamoat konsultatsiyasida Masih tanasining barcha a’zolari birgalikda xizmat qilish, bir-biriga o‘rgatish va bir-birining og‘irliklarini ko‘tarish orqali yetuklik sari o‘sishlari ko‘zlanadi (Efes. 4:11-16, Gal. 6:2).

Жамоат консультацияси нима?

  • Жамоат консультацияси “консультация”ни маҳаллий жамоатнинг интизомий ишига олиб келишга уринишдир. Бу “ташқаридаги” мутахассисга мурожаат қилишдан кўра, бир-бирларининг консултатив муҳтожликларини қондиришлари учун жамоат аъзолари ва етакчиларини қуроллантириш орқали консультация амалиётини қўллашдир.
  • Жамоат консультацияси “мутахассис” ролидан ёки бировни мутахассисга боришни тавсия қилишдан бутунлай воз кечмайди, айниқса, мураккаб вазиятларда. Шунга қарамай, бир неча каломий қарашларга асосланади: 1) Консультация берувчи ва консультация олувчи одам битта аҳдлашган жамоатга тегишли бўлганликлари учун бир-бирларининг ҳаётларини билганларида консультация амалиёти энг яхши самара беради; 2) консултатив эҳтиёжлар фақатгина битта мутахассис томонидан эмас, балки тананинг ҳар хил аъзоси инъомлари ва севгиси орқали энг яхши қондирилади (1 Кор. 12га қаранг).
  • Жамоат консультацияси жамоат аъзоларини консультация ишига тайёрлаш йўлларини излайди ва шу орқали, жамоат консультацияси хизмати ривожланади.
  • Жамоат консультациясида Масиҳ танасининг барча аъзолари биргаликда хизмат қилиш, бир-бирига ўргатиш ва бир-бирининг оғирликларини кўтариш орқали етуклик сари ўсишлари кўзланади (Эфес. 4:11-16, Гал. 6:2).